Vilkår for bruk av Gjeldsmonitor-nettstedet

§ 1. DEFINISJONER

Når et gitt begrep er skrevet med stor bokstav eller i dokumentasjon, analyser og korrespondanse utarbeidet på grunnlag av dette Reglementet, bør det antas at de har følgende betydning:

 1. iLogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa [aksjeselskap kommandittselskap] med forretningskontor i (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, innført i register over næringsdrivende ved Krajowy Rejestr Sądowy [Polens Register for Selskaper og Stiftelser], ført av Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku [Gdańsk-Północ Tingrett i Gdańsk] VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [6. Næringsavdeling ved Polens Register for Selskaper og Stiftelser], med KRS-nummer 0000709320, skatteidentifikasjonsnummer NIP: 957-09-36-720, som er en Part i Avtalen med Kunden og eieren av Gjeldsmonitor-nettstedet,
 2. Kunde - en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet med rettslig handleevne som bruker tjenestene levert av iLogic,
 3. Forbruker - en Kunde som er en fysisk person som bruker Tjenestene via Nettstedet til formål som ikke er direkte relatert til hans/hennes nærings- eller profesjonelle virksomhet,
 4. Nettstedet eller Gjeldsmonitor – betyr Gjeldsmonitor-appen og gjeldsmonitor.no-nettsiden sammen med dens undersider, lenker og andre funksjoner som Tjenestene tilbys Kundene gjennom,
 5. Bisnode-rapport - en finansiell rapport utarbeidet på grunnlag av Norges lovbestemmelser og levert av Dun & Bradstreet Norway AS, organisasjonsnummer 975374939, Langkaia 1, 0150 Oslo, Norge med hjemmel i en kontrakt om levering av tjenester mot et gebyr til eieren av Gjeldsmonitor-nettstedet for å gjøre den tilgjengelig for Kunder som den gjelder, på deres forespørsel. Bisnode-rapporten inkluderer kredittscoring, adressedata, informasjon om inntektsbeløp fra de siste 3 selvangivelsene, informasjon om inkassoprosesser,
 6. Gjeldsregisteret-rapporten - en finansiell rapport utarbeidet på grunnlag av lovregler gjeldende i Kongeriket Norge av Gjeldsregisteret AS, Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu, Norge - et selskap etablert i Norge med hjemmel i Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner, som samler inn, mottar og registrerer samt overfører opplysninger om gjeld etter fullmakt fra Barne- og familiedepartementet. Formålet med denne institusjonen er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering samt offentliggjøring av gjeldsinformasjon for å bidra til en bedre kredittvurdering og forhindre gjeldsproblemer blant enkeltpersoner. Rapporten leveres på grunnlag av en avtale om levering tjenester mot vederlag til eieren av Gjeldsmonitor-nettsted for å gjøre dem tilgjengelig for vedkommende Kunder, på deres forespørsel,
 7. Bank ID – tjenesten for autentisering av identiteten levert av Criipto APS, org. nr. 921967853, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte, Norge på grunnlag av kontrakt med iLogic,
 8. Skjema - funksjonalitet som er tilgjengelig elektronisk på Nettstedet, sosiale nettverk eller andre nettsider, ved hjelp av hvilken Kunden oppgir personopplysninger som er nødvendige eller nyttige for å bruke Tjenesten og/eller overføre data til Partneren,
 9. Personopplysninger - all informasjon som gjør det mulig å identifisere en Kunde som er en fysisk person, inkludert opplysninger om hans/hennes familie-, økonomiske-, profesjonelle situasjon, eiendom osv.,
 10. Tjeneste - en abonnementstjeneste, som består av følgende elementer:
  • Grunnleggende-tjenesten - tilgang til dataene i Gjeldsregisteret-rapporten. Kostnaden for å skaffe Gjeldsregisteret-rapporten dekkes av eieren av Gjeldsmonitor-nettstedet,
  • Premium-tjenesten - mulighet for å innhente Bisnode-rapporten og avansert presentasjon av Gjeldsregisteret-rapporten gratis. Kostnaden for å innhente Bisnode-rapporten dekkes av eieren av Gjeldsmonitor-nettstedet. Forutsetningen for å innhente Bisnode-rapporten og avansert presentasjon av Gjeldsregisteret-rapporten gratis er samtykke til presentasjon av markedsførings- og kommersielt innhold til Kunden av Nettstedets eier til oppgitt e-postadresse, samt telefon og via SMS/MMS. Bruk av Bisnode-rapporten via Nettstedet vil bli bekreftet av leverandøren ved å sende et informasjonsbrev til Kundens adresse. Premium- tjenesten inkluderer også følgende elementer/funksjoner:
   • Verktøy - et verktøy for å håndtere egne økonomiske forpliktelser, inkludert slike funksjoner som: sending av påminnelser om avdrag, informering om endringer i rentesatser, angivelse av tilbakebetalingsfremdrift, informering om gjeldsstatus og rente på kredittkortet, informasjon om kreditthistorikk,
   • Opplæring - en opplæringskomponent om praktiske råd angående håndtering av egen økonomi, for eksempel instrukser for å si opp kredittkort, instrukser for ekstranedbetaling av lån, presentasjon av nedbetalingsplan osv.,
   • Analyse - en analytisk komponent som, basert på historikk og grunnleggende kundeinformasjon, presenterer simuleringer av refinansiering av utvalgte gjeld på en måte som er optimalisert med hensyn til beskyttelse mot sperre og reduksjon av kredittverdighet,
   • Konsulentservice - spesielt tjenesten som består i å kontakte Kunden (via telefon, e-post, SMS, MMS) for å presentere direkte resultatene av Analyse, det vil si å presentere optimale muligheter for refinansiering av gjeld, samt å gi støtte til å etablere samarbeid og bruke Partnerens Tjenester, inkludert ved å samle inn nødvendige data og overlevere dem til Partneren.
 11. Partnerens Tjeneste - Tjenesten levert av Partneren direkte til Kunden på grunnlag av avtalen inngått med ham/henne. iLogic er ikke part i Kundens avtaler med Partnere, den er ikke ansvarlig for deres tjenester. Rollen til iLogic er kun å promotere (markedsføre) Partnerne. Partnerens Tjenester kan omfatte finansielle produkter som: forbrukslånsavtaler, boliglånsavtaler, kredittvurdering, investeringstjenester, samt forsikringstjenester, valutaveksling, oversettelsestjenester, skatte- og trygdetjenester. Kunden velger selv å bruke Partnerens Tjeneste, på grunnlag av markedsføringsmateriell (reklamemateriell) presentert av iLogic. Partnerens Tjenester kan være avgiftsbelagte,
 12. Partner - en tjenesteleverandør angitt i iLogics reklamemateriell, promotert av iLogic på grunnlag av en samarbeidsavtale inngått med iLogic. Partneren er en profesjonell enhet som opererer i henhold til loven som er relevant for markedet den opererer på, og som er uavhengig ansvarlig for tjenestene som leveres til Kundene. Den nåværende listen over Partnere, fordelt på typer leverte Tjenestene, er tilgjengelig på Nettstedet på: www.gjeldsmonitor.no/om-oss,
 13. Avtale - en avtale om levering av Tjenester inngått av Kunden med iLogic, som er fjerntjenesten uten samtidig tilstedeværelse av partene, bekreftet elektronisk i en melding sendt til e-postadressen oppgitt av Kunden,
 14. Reglement – disse ”Vilkår for bruk av Gjeldsmonitor-nettstedet”.

 

 

§ 2. GENERELLE REGLER FOR BRUK AV NETTSTEDET

 1. Bruk av Tjenestene som tilbys gjennom Nettstedet er kun mulig under forutsetning av at man blir kjent på forhånd med Reglementet og Vedlegg nr. 1 (Personvernerpolicy), aksepterer dets bestemmelser uten forbehold og forplikter seg til å overholde dem. I tillegg er det nødvendig å gi samtykke til at Nettstedets eier kan innhente og bruke økonomiske data som finnes i registeret ført av Gjeldsregisteret AS med det formål å levere Tjenesten,
 2. Ilogic kan kreve ytterligere samtykker, avhengig av måten Tjenesten gjennomføres på. Spesielt gjelder dette å få gratis Premium-tjenesten. Til gjengjeld for å få Bisnode-rapporten og avansert presentasjon av Gjeldsregisteret-rapporten gratis, forventer iLogic valgfrie samtykker av markedsføringskarakter. For å få Bisnode-rapporten er det også nødvendig å gi samtykke til at Nettstedets eier innhenter og bruker økonomiske data oppført i registeret som føres av Dun & Bradstreet Norway AS med det formål å levere Tjenesten,
 3. Tjenestene leveres via Nettstedet,
 4. Kunden er forpliktet til å bli kjent med alle vilkår for samarbeid med Partneren, for eksempel reglementer eller tariffer for gebyrer og provisjoner. iLogic er ikke en fullmektig, agent og er ikke autorisert på noen måte til å handle på vegne av og til fordel for Partneren. Ved hjelp av iLogic etablerer Kunden kontakt med Partneren (f.eks. ved å omdirigere til nettside, overføre kontaktopplysninger) og frivillig etablerer direkte samarbeid med den,
 5. Tjenestene levert av iLogic er gratis. Partnerens Tjenester kan være avgiftsbelagte på grunnlag av en egen avtale inngått av Kunden med Partneren,
 6. Informasjon om Partnerens Tjenester er kun til informasjonsformål, er eksemplarisk og utgjør ikke et tilbud i sivilrettslig forstand,
 7. Alle Partnerens Tjenester tilbys av Partneren på grunnlag av en egen avtale med Kunden. Dette reglementet gjelder ikke for samarbeidet mellom Kunden og Partneren,
 8. Partnerens Tjenester tilbys i samsvar med loven som gjelder på stedet der Tjenesten leveres,
 9. Partneren er ansvarlig for levering av tjenesten i samsvar med den gjeldende loven,
 10. Kunden er innforstått med at han/hun inngår alle avtaler med Partneren kun av egen fri vilje, frivillig og på eget ansvar. iLogic er ikke en part i disse avtalene, den har ingen innvirkning på dem og er ikke ansvarlig for innholdet i dem eller måten de gjennomføres på,
 11. Kunden er innforstått med at Partneren kan nekte å levere tjenesten til Kunden, så lenge dette er i samsvar med vilkårene for levering av tjenester tilbudt av en gitt Partner eller det relevante vernetinget,
 12. iLogics virksomhet innenfor lån utgjør ikke finansiell rådgivning og består i å opptre som så kalt assosierende enhet. Dette begrepet er forstått som en enhet som kun fører til tilknytning - direkte eller indirekte - av forbrukeren med kreditor eller kredittformidler. iLogics aktivitet går ikke utover generelle presentasjon av Partneren og dens tilbud samt overlevering av data som muliggjør etablering av videre kontakt,
 13. Kunden erkjenner at vilkåret for å etablere samarbeid med Partneren eller få en finansiell tjeneste kan være norskkunnskaper på kommunikativt nivå.

 

 

§ 3. TILGANG TIL NETTSTEDET. KONTAKT MED iLogic

 1. iLogic leverer Tjenestene kun som fjerntjenester - ved bruk av IKT-systemet, dvs. via Nettstedet og e-post, samt andre kommunikasjonsmidler, spesielt via telefon, SMS, VoIP eller andre direktemeldinger (Whats App, Gjeldsmonitor-chatten) - i henhold til Kundens ønsker og preferanser. Noen av Nettstedets funksjoner kan være tilgjengelige kun etter bruk av lenken sendt til Kunden i en e-post eller etter pålogging,
 2. Kunden kan når som helst si opp Tjenesten helt eller delvis,
 3. Kontakt med iLogic angående og i forbindelse med levering av Tjenestene skjer kun på en av følgende måter:
  • via e-post til følgende iLogic sin adresse:
   epost@gjeldsmonitor.no eller annen direkte e-postadressen til rådgiveren som har ansvar for Kundens sak,
  • ved å bruke kontaktskjema som finnes på Nettstedets sider,
  • via telefon, fra mandag til fredag, kl. 08:00 til 16:00, på følgende telefonnumre:
   • polsktalende Kunder: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
   • norsktalende Kunder: +47 21 984118,
   • engelsktalende Kunder: +47 21 984119,
   • litauisktalende Kunder: +47 21 999417.

   Ved telefonkontakt av Kunden som ringer innenfor samme retningsnummer, belastes forbindelsesgebyr som for en ordinær telefonforbindelse, i henhold til leverandørens tariffpakke; ved telefonkontakt av Kunden som ringer til et annet retningsnummer enn det Kunden ringer fra, kan han/hun pådra seg tilleggsgebyrer knyttet til telefonsamtalen, i henhold til leverandørens tariff.

 4. Vilkår for å bruke Nettstedet er at Kunden har datautstyr eller annen elektronisk enhet med installert og oppdatert programvare som lar ham/henne surfe på nettsider og med tilgang til Internett, samt en korrekt konfigurert e-postkonto,
 5. iLogic gjør sitt ytterste for å sikre Kundene konstant tilgang til Nettstedet. iLogic garanterer imidlertid ikke en konstant, uavbrutt korrekt drift av alle eller noen av Nettstedets funksjonaliteter uten feil. iLogic skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader påført av Kundene eller tapte fordeler på grunn av avbrudd i tilgang til Nettstedet, spesielt hvis de er forårsaket av faktorer som er uavhengige av iLogic, inkludert spesielt force majeure, Internettsvikt, samt feil eller inkompatibilitet av utstyr eller Kundens programvare med Nettstedet,
 6. iLogic forbeholder seg retten til å suspendere eller begrense alle eller noen av Nettstedets funksjonaliteter, samt å legge til, endre, supplere eller slette data, innhold og opplysninger som er lagt ut på Nettstedet - når som helst, uten å oppgi årsak eller informere Kundene om disse endringene,
 7. Det er forbudt for Kunden å overføre ulovlig innhold, inkludert innhold som krenker tredjeparts personlige rettigheter, oppfordrer til å begå en forbudt handling, samt vulgære eller fornærmende uttalelser i forhold til iLogic eller tredjeparter,
 8. Innholdet på Nettstedet og dataene oppgitt der, samt handelsnavn, beskrivelser og varemerker publisert på Nettstedet er beskyttet av loven, og all bruk av dem kan kun skje med skriftlig forhåndssamtykke fra iLogic eller en annen relevant enhet,
 9. iLogic forbeholder seg retten til å nekte å levere Tjenestene til Kundene som bryter bestemmelsene i Reglementet, eller å trekke seg fra Avtalen når som helst, spesielt i følgende tilfeller:
  • ved mottak av informasjon om brudd på Reglementet - inkludert spesielt forbud mot å overføre ulovlig innhold,
  • dersom iLogic mottar informasjon eller rimelig mistanke om at Kunden har oppgitt uriktige data i løpet av Tjenestene som leveres,
  • dersom opplysninger oppgitt av Kunden er ufullstendige og tillater ikke riktig gjennomførelse av Tjenesten,
  • dersom Kunden opptrer i kontakter med iLogic i strid med reglene for sameksistens, særlig krever at iLogic utfører handlinger eller leverer tjenester utenfor Avtalens omfang eller overtaler iLogic til å gjennomføre Tjenesten på en slik måte at resultatet kunne bli brukt ulovlig eller i strid med formålet med Tjenesten,
  • dersom, etter iLogic sin rimelige vurdering, de faktiske omstendighetene presentert av Kunden eller de bestemte omstendighetene av iLogic indikerer en kompleks eller spesielt komplisert eller ikke-standardisert karakter av saken, som forårsaker nødvendighet av å pådra seg uforholdsmessig innsats for å kunne levere Tjenesten.

 

 

§ 4. REGLER FOR LEVERING AV TJENESTER

 1. Innlevering av en tydelig viljeerklæring for å være bundet av Avtalen ved å akseptere Reglementet og Personvernpolicy er ensbetydende med å inngå en Avtale med iLogic (også ved å innlevere en slik erklæring under en telefonsamtale),
 2. iLogic leverer Tjenester utelukkende på grunnlag av opplysninger og informasjon samt forklaringer gitt av Kunden, inkludert servicehistorikk og opplysninger innhentet under tidligere bruk av Ilogic-tjenestene (f.eks. Multinorfinans.no-nettsted) og som finnes i Gjeldsregisteret-rapporten, og i tilfelle bruk av Premium-tjenesten - også på grunnlag av dataene inkludert i Bisnode-rapporten,
 3. Tjenester leveres av iLogic på vilkårene angitt i dette Reglementet sammen med Vedlegg angående enkelte typer Tjenester. Omfanget av de leverte Tjenestene eller måten de gjennomføres på kan endres i samsvar med Reglementet,
 4. Etter å ha akseptert Reglementet, mottar Kunden fra iLogic til e-postadressen oppgitt i Skjemaet en bekreftelse på inngåelsen av Avtalen, dvs. en eller flere e-postmeldinger som inneholder spesielt dette Reglementet sammen med informasjon om hvordan man kan si opp Tjenestene (oppsigelse av Avtalen),
 5. Kunden kan frivillig peke på Tjenestene som er av interesse for ham/henne på Nettstedet,
 6. For å registrere seg på Nettstedet er det nødvendig å logge inn med Bank ID-tjenesten,
 7. iLogic mottar som regel ikke dokumenter eller skanninger av dokumenter fra Kundene. I særlige tilfeller, på Kundens forespørsel, kan iLogic hjelpe med å overføre data til Partneren,
 8. iLogic sender også Kunden via e-post, SMS eller på annen måte en lenke til nettsiden til den valgte Partneren. Etablering av samarbeid med Partneren skjer utenfor Nettstedet,
 9. Som regel skal Kunden, som er interessert i samarbeid med Partneren, registrere seg på Partnerens nettside på egenhånd. I noen tilfeller kan dataene overføres til Partneren for å utarbeide et tilbud for Partnerens Tjeneste,
 10. Telefonsamtaler kan tas opp, som Kunden vil bli informert om helt i begynnelsen av en slik samtale. Dersom Kunden ikke samtykker til opptak av samtalen, bør han/hun avbryte forbindelsen og bruke skjemaet som er tilgjengelig på Nettstedet eller kontakte iLogic på en annen måte. iLogic kan også arrangere en samtale med Kunden ved å bruke direktemeldinger som muliggjør deling av Kundens dataskjerm - dataene eller opptak fra slike videosamtaler vil ikke bli lagret av iLogic,
 11. Bruk av Premium-tjenesten krever å oppgi både telefonnummer og e-postadresse,
 12. Når tjenesten består i å markedsføre et produkt som er et forbrukslån i henhold til lov av den 12. mai 2011 om forbrukslån (Polens lovtidend av 2016, pkt. 1528 med endringer) og Europaparlaments-og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF (Eus Lovtidend L 133 av den 22.05.2008, side 66)gjelder det "Spesifikke regler om forbrukslån",

 

 

§ 5. SPESIELLE REGLER FOR FORBRUKSLÅN

 1. Bestemmelsene i denne avsnittet blir anvendt bare når Tjenesten gjelder et produkt som er et forbrukslån i henhold til lov av den 12. mai 2011 om forbrukslån (Lovtidend av 2016, pkt. 1528 med endringer) og Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/48/EF av den 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og oppheving av Rådets direktiv 87/102/EØF (EUs Lovtidend L 133 av 22.05.2008, side 66),
 2. Alle data og opplysninger om forbrukslånet som bestemmelsene i rettsdokumentene nevnt i punkt 1 ovenfor gjelder for, er utarbeidet utelukkende av den angitte Partneren, og iLogic er ikke ansvarlig for dem. iLogic kan på egen hånd kun presentere hypotetisk og pedagogisk materiell, inkludert simuleringer av endringer i renter, antall avdrag, ekstranedbetalinger etc. som ikke er knyttet til et spesifikt forbrukslånstilbud,
 3. Reklamer og informasjon om forbrukslån som presenteres på Nettstedet inneholder data om kostnaden for forbrukslånet, spesielt renten, og gis til Forbrukeren på en entydig, forståelig og synlig måte,
 4. Hvis det er aktuelt, oppgis det også avtalens varighet, det totale beløpet som skal betales av Kunden som er en Forbruker, størrelse av avdrag og andre lovpålagte elementer,
 5. Opplysningene nevnt i pkt. 2 og 3 ovenfor er gitt på Nettstedet på grunnlag av et representativt eksempel utarbeidet av den angitte Partneren,
 6. Den angitte Partneren bestemmer den årlige effektive rentesatsen og det totale beløpet som skal betales av Kunden basert på informasjon innhentet fra Kunden angående komponentene i Produktet foretrukket av Kunden. Dersom Kunden ikke oppgir slik informasjon, skal Partneren fastsette den årlige effektive rentesatsen og det totale beløpet Kunden skal betale basert på et representativt eksempel,
 7. Kunden er innforstått med at Partneren som er kredittformidler eller banken kan være forpliktet til å vurdere kredittverdigheten til Kunden som er forbruker. Vurdering av kredittverdigheten gjøres på grunnlag av informasjon - Personopplysninger innhentet fra Kunden eller på grunnlag av informasjon innhentet fra relevante Institusjonens databaser eller datasett (hvis aktuelt). Kunden kan på forespørsel fra disse enhetene bli pålagt å vise frem alle dokumenter og opplysninger som er nødvendige for kredittverdighetsvurdering,
 8. iLogic gjennomfører ikke Kundens endelige kredittverdighetsvurdering og er ikke ansvarlig for resultatet og påliteligheten til slike vurderinger,
 9. Partneren eller banken kan nekte å presentere et tilbud, gi et forbrukslån til Kunden eller inngå en avtale som iLogic ikke er ansvarlig for,
 10. Partneren forpliktes med hjemmel i relevante bestemmelser å gi Kunden forklaringer om informasjonen som er gitt før inngåelsen av forbrukslånsavtalen og innholdet i avtalen som skal inngås - på en måte som gjør det mulig å ta beslutning om å inngå avtalen (benytte tilbudet). Uansett det foregående, bør Kunden umiddelbart melde om enhver tvil i denne forbindelse,
 11. Kunden får gratis utkast til avtale om forbrukslån dersom han/hun etter bankens vurdering oppfyller vilkårene for å gi ham/henne et forbrukslån. iLogic vurderer ikke oppfyllelsen av vilkårene for å gi et forbrukslån til Kunden og tar ikke beslutning om å gi det,
 12. Før inngåelse av en avtale basert på det presenterte tilbudet, kan Kunden motta et informasjonsskjema som inneholder detaljert, spesifikk informasjon om vilkårene for tilbudet.

 

 

§ 6. ANSVAR

 1. iLogic forplikter seg til å gjennomføre Tjenesten ved å opptre med tilbørlig aktsomhet som kreves fra en profesjonell enhet,
 2. iLogic forbeholder seg at den ikke er ansvarlig for eventuelle konsekvenser av å oppgi uriktige, ufullstendige eller selektive data av Kunden i løpet av bruk av Partnerens Tjenester,
 3. iLogic garanterer ikke at dataene som presenteres på Nettstedet eller markedsføringsmateriellet angående Partnerne er frie for feil. Rollen til iLogic er begrenset til å gi plass på Nettstedet for deres publisering,
 4. iLogic er ikke ansvarlig for aktualiteten og sannheten til dataene innhentet fra Gjeldsregisteret-rapporten eller Bisnode-rapporten. Kunden erkjenner at dette innholdet kun er utarbeidet av rapportens leverandør, og rollen til iLogic er begrenset til å bestille, betale for denne tjenesten og presentere den til Kunden,
 5. Krav som følger av mangler ved den utførte Tjenesten behandles innenfor klageprosedyren, i samsvar med § 7 i dette Reglementet.

 

 

§ 7. KLAGER

 1. tilfelle Kunden finner mangler ved den utførte Tjenesten eller brudd på Reglementet gjort av iLogic, har Kunden rett til å levere inn en klage mot iLogic,
 2. Klagen skal:
  • sendes på klageskjemaet eller tilsvarende skjema som er tilgjengelig på Nettstedet eller på e-post til følgende adresse: epost@gjeldsmonitor.no - umiddelbart etter at årsaken til innsendingen har funnet sted, helst senest innen 7 dager fra Kunden har mottatt informasjon om en slik årsak,
  • inneholde årsaken til klagen og definere omfanget av Kundens krav,
  • inneholder Kundens gjeldende data som muliggjør tilbakemelding fra iLogic,
  • angi andre forhold som er relevant for saken.
 3. Datoen for mottak av klagen er forstått som datoen for innføring av den til midler for elektronisk kommunikasjon på en slik måte at iLogic kunne bli kjent med innholdet. I hvert tilfelle vil Kunden motta bekreftelse på at klagen ble mottatt av iLogic via e-post eller SMS,
 4. iLogic behandler klagen innen 30 dager fra datoen for mottak av den av iLogic. iLogic sin avgjørelse angående klagen er endelig og kan ikke påklages til iLogic,
 5. Ved mangel på svar på klagen innen fristen nevnt i forrige punktum, skal klagen anses som tatt til følge.

 

 

§ 8. ANGRERETT. OPPSIGELSE AV AVTALEN. TILBAKETREKKING AV SAMTYKKER

 1. Tjenesten er abonnementsbasert, det vil si den er kontinuerlig og anses å være utført ved oppsigelse av kontrakten av Kunden eller iLogic,
 2. I henhold til bestemmelsene i lov av den 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter har Kunden som er Forbruker rett til å si opp Avtalen uten å oppgi grunn og pådra seg kostnader innen 14 dager etter at den er inngått. Samtidig kan Kunden, i henhold til dette Reglementet, si opp Tjenesten når som helst og uten tidsbegrensninger. Ved å godta dette Reglementet, er Kunden innforstått med at erklæringen om å trekke seg fra Avtalen nevnt i forrige setning, kan sendes på skjemaet som er vedlagt i vedlegg nr. 2 til lov av den 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter eller på skjemaet som leveres til Kunden på en informasjonsbærer - sammen med informasjonen som sendes etter inngåelse av Avtalen,
 3. Med tanke på at iLogic ikke er en part i avtale om Partnerens Tjeneste, kan ikke Kunden levere inn en erklæring om å trekke seg fra avtalen inngått med Partneren via iLogic,
 4. Kunden kan når som helst si opp Avtalen med iLogic ved å sende e-post til følgende adresse: epost@gjeldsmonitor.no eller via telefon, fra mandag til fredag, kl. 08:00 til 16:00, på følgende telefonnumre:
  • polsktalende Kunder: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
  • norsktalende Kunder: +47 21 984118,
  • engelsktalende Kunder: +47 21 984119,
  • litauisktalende Kunder: +47 21 999417,
  • russisktalende Kunder: +47 21 988 830.
 5. iLogic kan si opp Avtalen når som helst, i samsvar med gjeldende regelverk. Ved slikt tilfelle vil Kunden motta en erklæring om at iLogic trekker seg fra avtalen til e-postadressen som er oppgitt i Skjemaet eller skriftlig - med rekommandert post.

 

 

§ 9. SLUTTBESTEMMELSER

 1. Dette Reglementet sammen med Personvernpolicy regulerer måten iLogic leverer alle Tjenester via Nettstedet på en fullstendig, omfattende og eksklusiv måte, med mindre en representant for iLogic med relevant fullmakt som er autorisert til å avgi viljeerklæringer på vegne av iLogic, uttrykkelig avtaler noe annet med Kunden, som vil være bekreftet på et informasjonsbærer,
 2. I saker som ikke dekkes av Reglementet, skal det anvendes alminnelige bestemmelser som er gjeldende i polsk lov. Denne bestemmelsen bryter imidlertid ikke de ufravikelige lovbestemmelsene, samt plikten til å anvende andre bestemmelser enn polsk lov som er relevant for Kunden som er en Forbruker, dersom det er aktuelt,
 3. Tvister behandles av den kompetente alminnelige domstolen bestemt i samsvar med relevante gjeldende regelverk, og dersom Kunden ikke er Forbrukeren - skal alle tvister bli løst av domstolen som har stedlig domsmyndighet med hensyn til iLogic sitt forretningssted og kun i samsvar med polsk lov,
 4. Kunden har rett til å benytte utenrettslige måter for å håndtere klager på og gjøre krav som følger av Avtalene inngått med iLogic gjeldende. Kunden som er forbruker kan også ha rett til å henvise saken til behandling av enheter som er autorisert til å føre saksbehandling knyttet til utenrettslig løsning av forbrukertvister. Informasjon om dette er tilgjengelig på http://www.polubowne.uokik.gov.pl/
 5. Dette Reglementet er tilgjengelig gratis på Nettstedet og leveres til Kunden på informasjonsbærer (e-post) - sammen med bekreftelse på mottak av oppdrag, og gjøres også tilgjengelig på Kundens forespørsel - i en form som muliggjør reproduksjon og opptak av IKT-systemet som benyttes av Kunden,
 6. iLogic forbeholder seg retten til å endre omfanget og måten for å tilby Tjenestene på, samt å gjennomføre og kansellere salgsfremmende kampanjer,
 7. iLogic forbeholder seg retten til å innføre endringer i dette Reglementet. Eventuelle endringer i Reglementet trer i kraft innen 14 dager fra datoen for kunngjøring eller overføring av dem til Kunden og gjelder også for videre gjennomføring av Avtaler inngått før denne datoen, med mindre Kunden fremsetter innvendinger mot endringene - i et slikt tilfelle avsluttes Avtalen med ikrafttredelsen av det endrede Reglementet.

 

 

Vedlegg 1 : Informasjon om behandling av personopplysninger (Personvernpolicy).

Publisert den 22.03.2023