Informasjon om behandling av personopplysninger (personvernpolicy)

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

Dette dokumentet informerer om måter for behandling og beskyttelse av Personopplysninger på, under hensyntagen til kravene i EU-bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger, dvs. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679, også referert til som generell personvernforordning (heretter: "GDPR"). Dette dokumentet oppfyller Selskapets forpliktelser som behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til art. 13 og 14 GDPR.

 

 

2. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG

Den Behandlingsansvarlige er Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa [aksjeselskap kommandittselskap] med forretningskontor i (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, innført i register over næringsdrivende ved Krajowy Rejestr Sądowy [Polens Register for Selskaper og Stiftelser], ført av Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku [Gdańsk-Północ Tingrett i Gdańsk] VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [7. Næringsavdeling ved Polens Register for Selskaper og Stiftelser], med KRS-nummer 0000709320, skatteidentifikasjonsnummer NIP: 957-09-36-720, e-post: epost@gjeldsmonitor.no, tlf.:

a) polsktalende Kunder: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,

b) norsktalende Kunder: +47 21 984118,

c) engelsktalende Kunder +47 21 984119,

d) litauisktalende Kunder: +47 21 999417.

(Heretter kalt: iLogic lub Den Behandlingsansvarlige).

 

 

3. OMFANG AV DE BEHANDLEDE PERSONOPPLYSNINGENE

Formål og rettslig grunnlag for behandling av Personopplysninger:

1. I det omfang det er nødvendig for å bruke Tjenestene via Nettstedet (art. 6 1. ledd bokstav b i GDPR); Omfang av nødvendige data kan variere avhengig av typen Tjeneste. For å kunne bruke Tjenestene kreves det autentisering med Bank-ID. Innenfor Grunnleggende-tjenesten er det nødvendig å behandle dataene i Gjeldsregisteret-rapporten. Innenfor Premium-tjenesten er det nødvendig i tillegg å behandle e-postadressen, telefonnummeret og dataene i Bisnode-rapporten.

2. På grunnlag av et frivillig gitt samtykke (art. 6 1. ledd bokstav a i GDPR):

a) For å tilpasse reklamer og markedsføringskommunikasjonskanaler til dine interesser - avhengig av dataene som er oppgitt, innstillinger av din konto og innhold du surfer gjennom (se også våre Retningslinjer for Informasjonskapsler).

b) for å gjøre opplysninger som er oppgitt i Gjeldsregisteret-rapporten av dens leverandør (Grunnleggende-tjenesten) tilgjengelig for Ilogic – det kreves samtykke fra leverandøren av Gjeldsregisteret-rapporten.

c) for å gjøre opplysninger som er oppgitt i Bisnode-rapporten av dens leverandør (Premium-tjenesten) tilgjengelig for Ilogic – det kreves samtykke fra leverandøren av Bisnode-rapporten.

3. på grunnlag av et frivillig gitt samtykke som følge av særlige bestemmelser om markedsføring gjennom elektroniske midler og med bruk av teleterminalutstyr (art. 172 i Polens telekommunikasjonslov, art. 10 i lov om levering av elektroniske tjenester),

4. på grunnlag av en rettslig begrunnet interesse (art. 6 1. ledd bokstav f i GDPR), for å:

a) gjennomføre forskning og analyser av Kundenes forventninger og behov, samt å forbedre og introdusere nye tjenester, samt for statistiske formål,

b) overføre kommersiell informasjon og markedsføringsinnhold angående produkter eller tjenester,

c) gjennomføre oppgjør av de leverte tjenestene med Partneren,

d) organisere eller samorganisere av reklamekampanjer eller lojalitetsprogrammer,

e) håndtere betalingstjenester og andre tilleggstjenester fra tredjeparter som vi bruker for å tilby Tjenester for deg,

f) sikre sikkerheten ved bruk av våre nettsider og databaser, håndheve Reglementet, forhindre svindel og misbruk, samt å opprettholde korrekthet og kontinuitet av våre systemer, inkludert ved å lage sikkerhetskopier,

g) fastsette, gjøre krav gjeldende eller forsvare krav av Den Behandlingsansvarlige og demonstrere at Den Behandlingsansvarlige overholder forpliktelser som følger av lovbestemmelser,

h) forsvare mot misbruk og svindel for å sikre rettslig og fysisk sikkerhet for Den Behandlingsansvarlige,

i) svare på henvendelser og forespørsler sendt via skjemaet på nettsiden eller på e-post.

5. Ved å gjennomføre en mulig rettslig forpliktelse til å behandle dine opplysninger (art. 6 1. ledd bokstav c i GDPR).

 

 

4. BEGRENSNINGER FOR DATABEHANDLING

1. Hvis vi behandler dine data på grunnlag av samtykke – for eksempel gitt til å sende Partneres tilbud – kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke. Samtykket kan når som helst tilbakekalles ved å sende e-post til følgende adresse: epost@gjeldsmonitor.no. Tilbakekalling av samtykke gjør ikke at behandlingen av personopplysninger som fant sted før tilbakekallelsen er ulovlig,

2. Vi skal behandle dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å gjennomføre de ovennevnte formålene, dvs.:

1. spesielt for perioden for å levere tjenesten til deg, og etter dette tidspunktet,

2. for perioden og i det omfang lovbestemmelser krever eller,

3. for at Den Behandlingsansvarlige skal implementere de rettslig begrunnede interessene til behandlingsansvarlig i det ovenfor angitte omfanget, dvs. i det omfang som er nødvendig for å gjøre gjeldende og forsvare krav av Den Behandlingsansvarlige - i foreldelsesperioden for eventuelle krav mellom partene,

4. hvis vi behandler dine opplysninger på grunnlag av samtykke, vil vi behandle dem opp til de trekkes tilbake.

3. Om du oppgir dine personopplysninger er alltid frivillig, men i noen tilfeller er det nødvendig for å inngå og gjennomføre en avtale om levering av tjenester til deg. Vi merker alltid felter og informasjon som er nødvendig for at vi kan inngå og gjennomføre en avtale med deg, eller vi trenger å ha dem tilgjengelig for å utføre forpliktelser fastsatt ved lov.

 

 

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER OG PROFILERING

1. Dine personopplysninger kan bli overført til:

1. offentlige myndigheter og enheter som utfører offentlige oppgaver eller handler på vegne av offentlige myndigheter, i det omfang og for de formål som etter vår rimelige oppfatning vil følge av lovbestemmelser,

2. på grunnlag av et eget samtykke eller i forbindelse med gjennomføring av avtalen (reglementet) - til utvalgte Partnere avhengig av typen Tjeneste - gjeldende liste over Partnere er tilgjengelig på Nettstedet på www.gjeldsmonitor.no/om-oss,

3. på grunnlag av en lovpålagt avtale – til enheter som leverer tilleggstjenester for oss, for eksempel kundeservice, identitetsverifisering, levering av Gjeldsregisteret-rapporten, Bisnode-rapporten, profesjonelle rådgivere eller selskaper som leverer hosting- og analysetjenester.

2. Dine personopplysninger kan bli overført utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet til våre tjenesteleverandører i land som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i samsvar med beslutningen gitt av EU-kommisjonen, eller på grunnlag av det spesifikke innholdet i en avtale om å overlate behandling av personopplysninger - de såkalte standard avtaleklausuler om beskyttelse av personopplysninger vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen. Du vil kunne få en kopi av personopplysninger som er overlatt ved å kontakte oss,

3. Ved å gjøre Tjenestene tilgjengelig for deg på Nettstedet, vil vi behandle dine opplysninger automatisk, inkludert gjennom profilering som består i bruk av viss informasjon kjent for oss om deg for å analysere eller forutsi dine personlige preferanser, interesser eller behov, men vi vil kun gjøre det for å skreddersy ditt bruk av Tjenestene via Nettstedet eller for bedre å tilpasse reklamer og kommersiell informasjon til dine behov, derfor vil det aldri ha noen rettsvirkninger eller vesentlig påvirke din situasjon.

 

 

6. DINE RETTIGHETER

1. Alle personer hvis personopplysninger behandles av iLogic har en rekke rettigheter som følger av behandlingen av deres personopplysninger, inkludert:

1. rett til tilgang til personopplysninger, inkludert retten til å få en kopi av disse opplysningene,

2. rett til å kreve retting (korrigering) av personopplysninger - når du oppdager at opplysningene er uriktige eller ufullstendige,

3. rett til å kreve sletting av personopplysninger (den såkalte «retten til å bli glemt») - forutsatt at opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for (f.eks. forutsatt kontoen er slettet) eller du gjør innsigelse mot behandling av opplysningene, eller du vil trekke tilbake samtykket som behandlingen er basert på og det ikke er noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller opplysningene behandles ulovlig eller må slettes for å oppfylle forpliktelsen som følger av lovbestemmelser,

4. rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysninger - hvis du indikerer at dine opplysninger er feil, behandlingen av opplysningene er ulovlig, men du ønsker ikke å slette dem når dine opplysninger ikke lenger er nødvendige for oss, men du vil trenge dem for å fastsette, forsvare eller gjøre krav gjeldende, eller når du gjør innsigelse mot behandling av opplysningene - inntil det er fastslått om det rettslig begrunnede grunnlaget for databehandling av oss overstyrer grunnlaget for din innsigelse,

5. rett til å overføre personopplysninger - hvis behandlingen skjer automatisk på grunnlag av en avtale inngått med deg eller på grunnlag av ditt samtykke,

6. rett til å gjøre innsigelse mot behandling av personopplysninger, inkludert profilering - hvis vi behandler dine opplysninger på grunnlag av en rettslig begrunnet interesse og den begrunnede innsigelsen er din spesielle situasjon og når vi behandler dine opplysninger for direkte markedsføring og profilerer dine opplysninger for markedsføringsformål.

2. Alle forespørsler angående utøvelse av ovennevnte rettigheter kan sendes via e-post til Den Behandlingsansvarliges adresser angitt ovenfor. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine forespørsler umiddelbart og ikke senere enn en måned etter at vi har mottatt dem, med mindre de viser seg å være tallrike eller kompliserte. I et slikt tilfelle vil vi informere deg om svarfristen. Alle forespørsler er gratis, men hvis de viser seg å være åpenbart grunnløse eller overdrevne, kan vi kreve et rimelig gebyr, tatt i betraktning kostnadene knyttet til gjennomføring av kommunikasjon eller utførelse av den forespurte handlingen, eller nekte å handle i forbindelse med en slik forespørsel,

3. Hvis du mener at Den Behandlingsansvarlige har brutt loven ved å behandle dine personopplysninger, skriv til oss på følgende e-postadresse: epost@gjeldsmonitor.no. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som er Leder for Personvernkontor [Urząd Ochrony Danych Osobowych],

4. Det er til enhver tid mulig å si opp levering av Tjenestene via Nettstedet ved å sende en e-post til følgende e-postadresse: epost@gjeldsmonitor.no, noe som vil medføre at behandlingen av dine personopplysninger opphører, uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før oppsigelsen fra Tjenestene via Nettstedet.

 

 

7. TREDJEPARTS TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger behandles kun av iLogic sine autoriserte ansatte eller medarbeidere eller samarbeidende enheter på grunnlag av en lovlig avtale om å overlate personopplysninger til behandling, som ble opplært og har relevant fullmakt.

 

 

8. BESKYTTELSE OG PERSONVERN

1. Den Behandlingsansvarlige erklærer at den anvender tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer beskyttelsen av de behandlede opplysningene og er tilpasset deres kategori og trusler, og spesielt beskytter Kundenes personopplysninger mot uautorisert utlevering, tap eller skade,

2. Den Behandlingsansvarlige forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk, spesielt å ikke avsløre dem til tredjeparter og å behandle dem kun for formålene spesifisert i denne Personvernpolicy,

3. Personopplysninger er beskyttet mot ulovlig utlevering til uautoriserte personer, innsamling av uvedkommende, ødeleggelse, tap, skade eller endring samt behandling som er i strid med bestemmelsene i alminnelig gjeldende lov. Vi bruker passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger. Disse inkluderer internkontroll av innsamlede opplysninger, lagrings- og behandlingsprosedyrer, samt fysiske og IT-sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemene der vi lagrer personopplysninger.

 

 

9. OVERFØRING AV KOMMERSIELL INFORMASJON VIA ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

1. Overføring av kommersiell informasjon ved hjelp av elektronisk kommunikasjon kan kun skje etter at du har gitt ditt samtykke,

2. Sending av kommersiell informasjon elektronisk i henhold til lov om elektronisk levering av tjenester av den 18. juli 2002 vil skje på grunnlag av et eget samtykke dersom du oppgir din e-postadresse,

3. Bruk av teleterminalutstyr og automatiske ringesystemer for direkte markedsføring i henhold til Telekommunikasjonsloven av den 16. juli 2004 vil skje på grunnlag av samtykket som ble gitt dersom du oppgir ditt telefonnummer eller bruker-ID av din IM-tjeneste,

4. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta kommersiell informasjon via elektroniske kommunikasjonsmidler. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en e-post med tilbaketrekking av samtykker til adresse: epost@gjeldsmonitor.no.

 

 

10. INFORMASJONSKAPSLER-MEKANISME

1. Informasjonskapsler:

a) Den Behandlingsansvarlige bruker den såkalte informasjonskapsler som er dens egne og andre lignende teknologier for følgende formål:

I. konfigurasjon av Nettstedet,

II. tilpasning av innholdet på Nettstedets nettsider til brukerens preferanser og optimalisering av bruk av Nettstedets nettsider,

III. gjenkjennelse av Nettstedets brukers enhet og dens plassering og riktig visning av nettside, skreddersydd til brukerens individuelle behov,

IV. for å huske innstillingene valgt av brukeren og for å tilpasse brukergrensesnittet,

V. for å huske historikk av besøkte nettsider på nettstedet for å anbefale innhold,

VI. skriftstørrelse, utseende på nettsiden, etc.,

VII. for å autentisere brukeren på Nettstedet og sikre brukerens sesjon på Nettstedet,

VIII. for å opprettholde Nettstedets brukers sesjon (etter pålogging), takket være noe trenger brukeren ikke å angi innlogging og passord på nytt på hver underside av Nettstedet,

IX. for korrekt konfigurasjon av utvalgte funksjoner på Nettstedet, noe som spesielt muliggjør verifisering av autentisiteten til nettlesersesjon,

X. for å optimalisere og øke effektiviteten til tjenestene levert av Den Behandlingsansvarlige,

XI. for å implementere prosesser som er nødvendige for nettsidenes fulle funksjonalitet,

XII. for å tilpasse innhold på Nettstedets nettsider til brukerens preferanser og for å optimalisere bruk av Nettstedets nettsider. Spesielt lar disse filene gjenkjenne de grunnleggende parametrene til Brukerens enhet og vise nettsiden på riktig måte, som er skreddersydd til dens individuelle behov,

XIII. for å huske brukerens plassering,

XIV. for å riktig konfigurere Nettstedets utvalgte funksjoner, noe som spesielt muliggjør tilpasning av informasjonen som gis til brukeren, tatt i betraktning dens plassering,

XV. for analyser og forskning samt visningsaktiviteten,

XVI. for å utarbeide anonym statistikk som hjelper til med å forstå hvordan Nettstedets brukere bruker Nettstedets nettsider, noe som gjør det mulig å forbedre deres struktur og innhold,

XVII. for å sikre sikkerheten og påliteligheten til Nettstedet.

b) Den Behandlingsansvarlige bruker eksterne informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier til følgende formål:

I. å presentere multimedieinnhold på Nettstedets nettsider, som lastes ned fra et eksternt nettsted (bl.a. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

II. for å samle alminnelige og anonyme statiske data via analyseverktøy (bl.a. Google Analytics),

III. for å presentere reklamer tilpasset brukerens preferanser ved hjelp av onlinereklame-verktøyet.

c) Brukeren har rett til å bestemme om den vil tillate bruk av informasjonskapsler på datamaskinen sin gjennom innstillingene i sin nettleser. Nedenfor oppgir vi instruksjoner for hvordan man administrerer informasjonskapsler - instruksjoner fra produsenter av nettlesere:

I. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

II. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

III. Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

IV. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/,

V. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

2. Serverlogger:

a) Bruk av nettsiden innebærer å sende forespørsler til serveren som nettsiden er lagret på. Hver spørring rettet til serveren lagres i serverloggene,

b) Logger inkluderer bl.a. din IP-adresse, serverdato og -klokkeslett, informasjon om nettleseren og operativsystemet du bruker. Logger lagres og oppbevares på serveren,

c) Dataene som er lagret i serverloggene er ikke assosiert med bestemte personer som bruker nettsiden og brukes ikke av oss til å identifisere deg. Serverloggene er kun hjelpemateriale som brukes til å administrere nettsiden, og deres innhold blir ikke avslørt til andre enn de som er autorisert til å administrere serveren.

 

 

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Denne Personvernpolicy omfatter ikke noen form for behandling av personopplysninger av andre enheter som personopplysninger gjøres tilgjengelige for på grunnlag av brukerens samtykke, og som er separate behandlingsansvarlige for personopplysninger (i generell forordning om databeskyttelse – GDPR forstand) . Alle forpliktelser knyttet til behandlingsansvarlig sin status bæres av disse enhetene direkte,

2. Den behandlingsansvarlige forbeholder seg retten til å endre, trekke tilbake eller modifisere funksjonene eller egenskapene til Nettstedets nettsider, samt å stanse driften, overføre rettigheter til Nettstedet og utføre alle rettslige handlinger som er tillatt i henhold til gjeldende lov. Alle handlinger utført av iLogic kan ikke krenke brukerens rettigheter.

 

 

12. KONTAKT MED DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

Eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til Personvernpolicy eller behandlingen av personopplysninger skal sendes til Den Behandlingsansvarliges adresse angitt ovenfor.

 

 

13. ENDRINGER I PERSONVERNPOLICY

Den Behandlingsansvarlige forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernpolicy. Eventuelle endringer i Personvernpolicy trer i kraft fra datoen de publiseres på Nettstedets nettsider. Den Behandlingsansvarlige vil informere aktive brukere om endringer i Personvernpolicy til e-postadresser de har oppgitt. Datoen som er spesifisert nedenfor er ikrafttredelsesdatoen for Personvernpolicy i den siste versjonen.

 

Publisert den 22.03.2023