Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo (privatumo politika)

1. BENDRA INFORMACIJA

Šis dokumentas praneša apie Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos būdus, atsižvelgiant į reikalavimus, kylančius iš ES nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, t.y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, taip pat vadinamo Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau: „BDAR“). Šis dokumentas vykdo Bendrovės, kaip asmens duomenų valdytojo, įsipareigojimus pagal BDAR 13 ir 14 str.

 

 

2. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenų valdytoju yra „Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa“ bendrovė, įsteigta Gdanske (80-386), ul. Lęborska g. 3B, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP kodas 957-09-36-720, el. paštas: epost@gjeldsmonitor.no, telefonai:

• Lenkiškai kalbantys klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,

• Norvegiškai kalbantys klientai: +47 21 984118,

• Angliškai kalbantys klientai: +47 21 984119,

• Lietuviškai kalbantys klientai: +47 21 999417.

(Toliau: iLogic arba Valdytojas).

 

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

1. tiek, kiek tai būtina, kad būtų galima naudotis Paslaugomis per Tinklalapį (BDAR 6 str. 1 d.. b p.); Reikalingų duomenų apimtis gali skirtis priklausomai nuo Paslaugos tipo. Kad būtų galima naudotis Paslaugomis, reikalingas autentifikavimas su Banko ID. Pagrindinėje paslaugoje būtina tvarkyti „Gjeldsregisteret“ ataskaitoje esančius duomenis. Teikiant „Premium“ paslaugą, būtina papildomai tvarkyti „Bisnode“ ataskaitoje pateiktą el. pašto adresą, telefono numerį ir duomenis,

2. remiantis jūsų savanorišku sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.):

a) suderinti reklamas ir rinkodaros komunikacijos kanalus su jūsų interesais – priklausomai nuo pateiktų duomenų, paskyros nustatymų ir naršomo turinio (taip pat žiūrėkite mūsų Slapukų politiką),

b) siekiant, kad jos teikėjas (Pagrindinė paslauga) pateiktų „Ilogic“ „Gjeldsregisteret“ ataskaitoje esančią informaciją – reikalingas „Gjeldsregisteret“ ataskaitos teikėjo sutikimas,

c) siekiant, kad jos teikėjas („Premium“ paslauga) pateiktų „Ilogic“ „Bisnode“ ataskaitoje esančią informaciją – reikalingas „Bisnode “ ataskaitos teikėjo sutikimas.

3. remiantis savanoriškai duotą sutikimą, atsirandantį dėl specialių nuostatų dėl rinkodaros elektroninėmis priemonėmis ir naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (Telekomunikacijų įstatymo 172 str., Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 10 str.),

4. remiantis teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), siekiant:

a) atlikti tyrimus ir analizuoti Klientų lūkesčius ir poreikius, tobulinti ir įdiegti naujas paslaugas, irgi statistikos tikslais,

b) teikti komercinę informaciją bei produktų ar paslaugų rinkodaros turinį,

c) atsiskaityti su Partneriu už suteiktas paslaugas,

d) organizuoti arba bendrai organizuoti reklamines kampanijas ar lojalumo programas,

e) tvarkyti mokėjimo ir kitų trečiųjų šalių papildomas paslaugas, kurias naudojame teikdami Jums paslaugas,

f) užtikrinti mūsų svetainių ir duomenų bazių naudojimo saugumą, užtikrinti Reglamentų laikymąsi, užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui bei palaikyti mūsų sistemų teisingumą ir tęstinumą, įskaitant atsarginių kopijų kūrimą,

g) Valdytojui nustatyti, vykdyti ar ginti reikalavimus bei įrodyti, kad Valdytojas įvykdė savo įsipareigojimus pagal įstatymus,

h) apsaugoti nuo sukčiavimo, siekiant užtikrinti teisinį ir fizinį Valdytojo saugumą,

i) atsakyti į klausimus ir prašymus, pateiktus naudojant formą Tinklalapyje arba el. paštu.

5. Vykdant galimą teisinę prievolę tvarkyti Jūsų duomenis (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

 

 

4. DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMAS

1. Jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu – pvz. siųsti Partnerių pasiūlymus – visada galite atšaukti savo sutikimą. Galima tai bet kada padaryti el. laišku siunčiamu adresu epost@gjeldsmonitor.no. Sutikimo atšaukimas nereiškia neteisėto asmens duomenų tvarkymo, vykusio prieš jo pašalinimą,

2. Tvarkysime Jūsų asmens duomenis per laikotarpį, būtiną aukščiau minėtiems tikslams pasiekti, t.y.:

a) Visų paslaugų Jums vykdymo metu, taip pat po to,

b) Tiek, kiek to reikalauja teisinės nuostatos arba, valdytojui vykdant teisiškai pagrįstus duomenų administratoriaus interesus aukščiau aprašytu mastu, t.y. tiek, kiek reikalinga Valdytojo ieškinių teikimui ir gynybai – per galimų šalių ieškinių senaties terminą,

c) jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, tvarkysime juos iki sutikimo atšaukimo.

3. Jūs visada teikiate asmens duomenis savanoriškai, tačiau kai kuriais atvejais duomenų pateikimas yra privalomas paslaugų vykdymo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui. Visada pažymime laukus ir informaciją, kuri yra būtina, kad galėtume sudaryti sutartį su Jumis ir ją įgyvendinti arba privalome turėti Jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti teisinius reikalavimus.

 

 

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR PROFILIAVIMAS

1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

a) Valstybės institucijoms ir subjektams, vykdantiems viešąsias užduotis arba veikiantiems valstybės institucijų vardu ir tikslais, kurie, mūsų pagrįstu įsitikinimu, bus vykdomi remiantis teisinėmis nuostatomis,

b) Remiantis atskiru sutikimu arba pagal sutarties (reglamentų) vykdymą – atrinktiems Partneriams, atsižvelgiant į pasirinktos paslaugos tipą – aktualų Partnerių sąrašą galima rasti www.gjeldsmonitor.no/lt/apie-mus,

c) Teisės aktų reikalaujamos sutarties pagrindu – subjektai, teikiantys mums pagalbines paslaugas, tokias kaip klientų aptarnavimas, tapatybės tikrinimas, „Gjeldsregisteret“ ataskaitos, „Bisnode“ tiekimas, profesionalūs patarėjai ar hostingo ir analitikos paslaugas teikiančios įmonės.

2. Jūsų duomenis bus galima perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų mūsų paslaugų teikėjams šalyse, turinčiose tinkamą apsaugos lygį pagal Europos Komisijos sprendimą, arba remiantis konkrečiu asmens duomenų tvarkymo sutarties turiniu, t.y. Europos Komisijos priimtomis arba patvirtintomis standartinės asmens duomenų apsaugos sutarčių taisyklėmis. Susisiekę su mumis, galėsite gauti šių duomenų kopijas,

3. Teikdami Jums paslaugas Tinklalapyje, automatiškai tvarkysime Jūsų duomenis, įskaitant profiliavimą, susidedantį iš tam tikros mums žinomos informacijos naudojimo Jūsų asmeninėms nuostatoms, pomėgiams ar poreikiams analizuoti ar numatyti, tačiau tai darysime tik tam, kad galėtume individualizuoti Jūsų naudojimosi Tinklalapiu galimybes ar geriau parinkti reklamas ir tiesioginės rinkodaros medžiagą, atitinkančią Jūsų poreikius. Jūsų atžvilgiu, tai niekada nesukels jokių teisinių pasekmių ar neturės esminės įtakos Jūsų situacijai.

 

 

6. JŪSŲ TEISĖS

1. Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko iLogic, turi teisių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

a) Teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti šių duomenų kopijas,

b) Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis – jei matysite, kad duomenys neteisingi ar neišsamūs,

c) Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (vad. „teisė būti pamirštam“) – tačiau su sąlyga, kad duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo renkami ar kitaip tvarkomi (pvz. su sąlyga, kad paskyra buvo ištrinta), arba prieštaraujate duomenų tvarkymui, arba atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas tvarkymas ir nėra kito teisinio tvarkymo pagrindo, arba duomenys tvarkomi neteisėtai, arba turi būti pašalinti, vykdant kylantį iš teisinių nuostatų įsipareigojimą,

d) Teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą – tuo atveju, jei nurodysite, kad Jūsų duomenys yra neteisingi, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite jų naikinti, kai Jūsų duomenys mums bus jau nebereikalingi, tačiau Jums bus reikalingi, siekiant nustatyti, apginti ar ištirti skundus arba kai pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – kol bus nustatyta, ar teisėtas mūsų duomenų tvarkymo pagrindas viršija Jūsų prieštaravimo pagrindus,

e) Teisę perduoti asmens duomenis – jei tvarkymas vykdomas automatiškai remiantis su Jumis sudaryta sutartimi arba Jūsų sutikimu,

f) Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, įskaitant profiliavimą – jei tvarkome Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu ir prieštaravimas yra pateisinamas Jūsų ypatinga situacija ir kai tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliuojame Jūsų duomenis rinkodaros tikslais.

2. Visus prašymus vykdyti minėtas teises galite pateikti el. paštu aukščiau nurodytais Valdytojo adresais. Stengsimės nedelsiant atsakyti į Jūsų prašymus, ne vėliau kaip per mėnesį nuo gavimo, nebent jų būtų daug ar sudėtingų. Tokiu atveju pranešime apie atsakymo pateikimo terminą. Visi prašymai yra nemokami, tačiau jei bus akivaizdžiai nepagrįsti ar perdėti, galėsime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į ryšio palaikymo ar prašomų veiksmų atlikimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų dėl tokio prašymo pateikimo,

3. Jei nuspręsite, kad Valdytojas pažeidė įstatymus tvarkydama Jūsų asmens duomenis, parašykite mums el. pašto adresu epost@gjeldsmonitor.no. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos viršininkui,

4. Bet kuriuo metu galima atsisakyti paslaugų naudojant Tinklalapiu, el. laišku adresu epost@gjeldsmonitor.no, nepažeidžiant vykdyto tvarkymo teisėtumo prieš pranešimo apie atsisakymą naudojant Tinklalapiu.

 

 

7. DUOMENŲ PRIEINAMUMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenis tvarko tik įgalioti iLogic darbuotojai, bendradarbiai arba bendradarbiaujantys subjektai, tinkamai apmokyti ir įgalioti, remiantis teisėta sutartimi dėl asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo.

 

 

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Valdytojas pareiškia, kad naudoja technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų duomenų, priklausomai nuo jų kategorijos ir grėsmės, apsaugą, ypač saugo Klientų asmens duomenis nuo atskleidimo pašaliniams asmenims, praradimo ar pažeidimo,

2. Valdytojas įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių įstatymų, visų pirma neatskleisti jų trečiosioms šalims ir tvarkyti juos tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais,

3. Asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo pašaliniams asmenims, pašalinimo iš pašalinių asmenų, sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar pakeitimo, taip pat tvarkymo pažeidžiant visuotinai galiojančius įstatymus. Jūsų duomenims apsaugoti naudojame tinkamas apsaugos priemones. Tai apima surinktų duomenų vidinę kontrolę, saugojimo ir tvarkymo procedūras bei fizines ir IT apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis,

 

 

9. KOMERCINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS ELEKTRONINĖMIS RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

1. Komercinę informaciją perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis įmanoma tik gavus Jūsų sutikimą,

2. Pagal 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymą, komercinės informacijos siuntimas elektroninėmis priemonėmis vyks remiantis atskiru sutikimu, jei pateiksite mums Jūsų el. pašto adresą,

3. Pagal 2004 m. liepos 16 d. Telekomunikacijų įstatymą, telekomunikacijų galinių įrenginių ir automatinių šaukinių sistemų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais bus vykdomas remiantis duotu sutikimu, jei pateiksite mums savo telefono numerį arba komunikatoriaus vartotojo identifikavimo duomenis,

4. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis. Viskas, ką Jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums el. laišką su už epost@gjeldsmonitor.no.

 

 

10. SLAPUKŲ MECHANIZMAS

1. Slapukai:

a) Valdytojas naudoja cookies (slapukus) ir kitas panašias technologijas tokiems tikslams:

I. Tinklalapio konfigūracijai,

II. Tinklalapio interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Tinklalapio interneto svetainių naudojimo optimizavimui,

III. Tinklalapio vartotojo įrenginio ir jo vietos atpažinimui ir svetainės rodymui, pritaikytam individualiems jo poreikiams,

IV. Vartotojo pasirinktų nustatymų įsiminimui ir vartotojo sąsajos suasmeninimui,

V. Tinklalapyje lankomų puslapių istorijos įsiminimui, kad būtų įmanoma rekomenduoti turinį,

VI. Šrifto dydžiui, interneto svetainės išvaizdai ir kt.,

VII. Vartotojo tapatybės patvirtinimui ir vartotojų sesijų užtikrinimui Tinklalapyje,

VIII. Tinklalapio vartotojo prieigos palaikymui (po prisijungimo), kai vartotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Tinklalapio antriniame puslapyje,

IX. Teisingai pasirinktų Tinklalapio funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma patikrinti naršyklės sesijų autentiškumą,

X. Valdytojo teikiamų paslaugų tobulinimui ir efektyvumo didinimui,

XI. Procesų, būtinų visam interneto svetainių funkcionalumo įgyvendinimui,

XII. Tinklalapio interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Tinklalapio interneto svetainių naudojimo optimizavimui. Visų pirma, šie failai leidžia atpažinti pagrindinius vartotojo įrenginio parametrus ir parodyti svetainę, pritaikytą individualiems poreikiams,

XIII. Vartotojo buvimo vietos įsiminimui,

XIV. Teisingai pasirinktų Tinklalapio funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma pritaikyti vartotojui pateikiamą informaciją atsižvelgiant į jo buvimo vietą,

XV. Analizėms, tyrimams bei peržiūrų auditams,

XVI. Anoniminėms statistikoms, padedančioms suprasti, kaip Tinklalapio vartotojai naudojasi Tinklalapio svetainėmis, leidžiančioms pagerinti jų struktūrą ir turinį,

XVII. Tinklalapio saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

b) Valdytojas naudoja išorinius cookies (slapukus) ir kitas panašias technologijas šiems tikslams:

I. Multimedijos turinio pateikimui Tinklalapio interneto svetainėse, kuris yra atsisiunčiamas iš išorinės interneto svetainės (pvz. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

II. Bendrųjų ir anoniminių statinių duomenų rinkimui analizės priemonių pagalba (įskaitant „Google Analytics“),

III. Reklaminių skelbimų, pritaikytų vartotojo pageidavimams, pateikimui naudojant internetinės reklamos priemones.

2. Vartotojas turi teisę nuspręsti, ar nori leisti naudoti slapukus, naudodamasis slapukų reklamjuostės nustatymais arba per savo naršyklės nustatymais. Žemiau yra instrukcijos, kaip valdyti slapukus – naršyklės gamintojų instrukcijos:

a) „Mozilla Firefox“: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

b) „Internet Explorer“: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

c) „Chrome“: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

d) „Safari“: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/,

e) „Opera“: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

3. Serverio žurnalai.

a) Naudojimasis svetaine apima užklausų siuntimą į serverį, kuriame saugoma svetainė. Kiekviena užklausa, nukreipta į serverį, išsaugoma serverio žurnaluose,

b) Žurnalai, be kita ko, apima Jūsų IP adresą, serverio datą ir laiką, informaciją apie Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą. Žurnalai įrašomi ir saugomi serveryje,

c) Serverio žurnaluose išsaugoti duomenys nėra susieti su konkrečiais žmonėmis, naudojančiais svetainę, ir mes jų nenaudojame Jūsų tapatybei nustatyti. Serverio žurnalai yra tik pagalbinė medžiaga, naudojama svetainei administruoti, o jų turinys nėra atskleidžiamas niekam, išskyrus asmenis, kuriems suteikta teisė administruoti serverį.

 

 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

1. Ši Privatumo politika neapima jokių kitų subjektų tvarkomų asmens duomenų formų, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis vartotojo sutikimu ir kurie yra atskiri asmens duomenų valdytojai (kaip apibrėžta BDAR). Visi įsipareigojimai, susiję su duomenų valdytojo statusu, taikomi šiems subjektams,

2. Duomenų valdytojas pasilieka teisę keisti, atšaukti ar modifikuoti Tinklalapio interneto svetainės funkcijas ar savybes, taip pat nutraukti veiklą, perduoti Tinklalapio teises ir atlikti visus teisinius veiksmus, pagal galiojančius įstatymus. Visi iLogic atlikti veiksmai negali pažeisti vartotojo teisių.

 

 

12. SUSISIEKIMAS SU DUOMENŲ VALDYTOJU

Visus papildomus klausimus, susijusius su Privatumo politika ar asmens duomenų tvarkymu, prašome siųsti aukščiau nurodytu Valdytojo adresu.

 

 

13. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Duomenų valdytojas pasilieka teisę keisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje datos. Valdytojas informuos kontaktuose nurodytu el. pašto adresu aktyvius vartotojus apie Privatumo politikos pakeitimus. Žemiau nurodyta data yra naujausios Privatumo politikos versija.

 

 

Paskelbta: 2022-03-22