Warunki Korzystania z Serwisu Gjeldsmonitor

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o ten Regulamin, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

 1. ILogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, będąca stroną Umowy z Klientem i właściciel serwisu Gjeldsmonitor,
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez iLogic,
 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usług za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Serwis lub Gjeldsmonitor – oznacza aplikację Gjeldsmonitor i stronę internetową gjeldsmonitor.no wraz z jej podstronami, łączami i innymi funkcjonalnościami, za pośrednictwem której oferowane są Klientom Usługi,
 5. Raport Bisnode – raport finansowy sporządzany na podstawie przepisów prawa Królestwa Norwegii i dostarczany przez Dun & Bradstreet Norway AS, reg. nr 975374939, Langkaia 1, 0150 Oslo, Norwegia na podstawie umowy o odpłatne świadczenie usług na rzecz właściciela serwisu Gjeldsmonitor w celu udostępnienia Klientom, których dotyczy, na ich żądanie. Raport Bisnode zawiera scoring kredytowy, dane adresowe, informacje o kwotach dochodu z ostatnich 3 rocznych zeznań podatkowych, informacje o procesach windykacyjnych,
 6. Raport Grejdsregisteret - raport finansowy sporządzany na podstawie przepisów prawa Królestwa Norwegii przez Gjeldsregisteret AS, Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu, Norwegia – spółki powołanej w Norwegii na podstawie ustawy „Informacje o zadłużeniu w ocenie zdolności kredytowej osób prywatnych” (Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner), która zbiera, przyjmuje i rejestruje, a także przekazuje informacje o zadłużeniu na podstawie zezwolenia Ministerstwa ds. Dzieci i Rodziny. Celem działania tej instytucji jest ułatwienie bezpiecznej, uporządkowanej i efektywnej rejestracji oraz ujawniania informacji o zadłużeniu w celu przyczynienia się do lepszej oceny kredytowej i zapobiegania problemom zadłużenia wśród osób fizycznych. Raport dostarczany jest na podstawie umowy o odpłatne świadczenie usług na rzecz właściciela serwisu Gjeldsmonitor w celu udostępnienia Klientom, których dotyczy, na ich żądanie,
 7. Bank ID – usługa uwierzytelnienia tożsamości świadczona przez Criipto APS, org. Nr 921967853, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte, Norwegia na podstawie umowy z iLogic,
 8. Formularz - funkcjonalność udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach, za pomocą której Klient przekazuje dane osobowe niezbędne lub pomocne do skorzystania z Usługi i/lub przekazania danych Partnerowi,
 9. Dane Osobowe – wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta będącego osobą fizyczną, w tym a także dane dotyczące jego sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, majątku, itp.,
 10. Usługa – świadczenie subskrypcyjne, na którą składają się następujące elementy:
  • Usługa Podstawowa - dostęp do danych Raportu Grejdsregisteret. Koszt pozyskania Raportu Grejdsregisteret pokrywa właściciel serwisu Gjeldsmonitor,
  • Usługa Premium - możliwość nieodpłatnego uzyskania Raportu Bisnode oraz zaawansowanej prezentacji Raportu Grejdsregisteret. Koszt pozyskania Raportu Bisnode pokrywa właściciel serwisu Gjeldsmonitor. Warunkiem nieodpłatnego uzyskania Raportu Bisnode oraz zaawansowanej prezentacji Raportu Grejdsregisteret jest wyrażenie zgody na prezentację treści marketingowych i handlowych na rzecz Klienta przez właściciela Serwisu na udostępniony adres e-mail, a także telefonicznie i przez SMS/MMS.Skorzystanie z Raportu Bisnode za pośrednictwem Serwisu zostanie potwierdzone przez dostawcę poprzez wysłanie listu informacyjnego na adres Klienta. Usługa Premium obejmuje również następujące elementy/funkcjonalności:
   • Narzędzie - narzędzie do zarządzania własnymi zobowiązaniami finansowymi, obejmujące takie funkcjonalności jak: wysyłanie przypomnienia o racie, informowanie o zmianach wysokości stóp procentowych, wskazywanie progresu spłaty, informowanie o stanie zadłużenia i oprocentowaniu na karcie kredytowej, informacje o historii kredytowej,
   • Edukacja - komponent edukacyjny dotyczący praktycznych porad zarządzania własnymi finansami, takich jak instrukcje rezygnacji z karty kredytowej, instrukcje nadpłaty kredytu, prezentacja planu całkowitej spłaty itp.,
   • Analityka - komponent analityczny, który na podstawie historycznych danych, oraz podstawowych informacji Klienta prezentuje symulacje refinansowania wybranych zadłużeń w sposób zoptymalizowany pod kątem ochrony przed blokadą i obniżeniem zdolności kredytowej,
   • Obsługa Konsultanta - w szczególności usługa kontaktu z Klientem (telefonicznie, e-mail, SMS, MMS) w celu bezpośredniej prezentacji wyników Analityki, tj. przedstawienia optymalnych możliwości refinansowania zobowiązań, a także w celu udzielenia wsparcia w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z Usług Partnera, w tym poprzez zebranie niezbędnych danych i pomoc w przekazaniu ich Partnerowi.
 11. Usługa Partnera – Usługa świadczona przez Partnera bezpośrednio Klientowi na podstawie zawartej z nim umowy. iLogic nie jest stroną umów Klienta z Partnerami, nie odpowiada za ich usługi. Rolą iLogic jest jedynie promowanie (marketing) Partnerów. Usługi Partnera mogą obejmować produkty finansowe, takie jak: umowy kredytu konsumenckiego w tym refinansowanie zobowiązań, kredyty konsolidacyjne. Klient decyduje o skorzystaniu z Usługi Partnera samodzielnie, na podstawie materiałów marketingowych (promocyjnych) przedstawianych przez iLogic. Usługi Partnera mogą być odpłatne,
 12. Partner – usługodawca wskazany w materiałach promocyjnych iLogic, promowany przez iLogic na podstawie zawartej z iLogic umowy o współpracy. Partner jest podmiotem profesjonalnym, działającym według prawa właściwego dla rynku, na którym działa, który samodzielnie odpowiada za świadczone Klientom usługi. Aktualna lista Partnerów z podziałem na typy świadczonych Usług znajduje się na stronie Serwisu pod adresem: www.gjeldsmonitor.no/pl/o-nas,
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z iLogic, mająca charakter usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej pod wskazany przez Klienta adres e-mail,
 14. Regulamin – niniejsze „Warunki Korzystania z Serwisu Gjeldsmonitor”.

 

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i Aneksem nr 1 (Polityka Prywatności), akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń oraz podjęcia zobowiązania do ich przestrzegania. Oprócz tego niezbędne jest wyrażenie zgody na to, aby właściciel Serwisu pobierał i wykorzystywał dane finansowe zawarte w rejestrze prowadzonym przez Gjeldsregisteret AS w celu realizacji Usługi,
 2. Ilogic może wymagać wyrażenia dodatkowych zgód, stosownie do sposobu realizacji Usługi. W szczególności dotyczy to nieodpłatnego uzyskania Usługi Premium. W zamian za nieodpłatne uzyskanie Raportu Bisnode oraz zaawansowanej prezentacji Raportu Grejdsregisteret, Ilogic oczekuje wyrażenia fakultatywnych zgód o charakterze marketingowym. W celu uzyskania Raportu Bisnode konieczne jest również wyrażenie zgody, aby właściciel Serwisu pobierał i wykorzystywał dane finansowe zawarte w rejestrze prowadzonym przez Dun & Bradstreet Norway AS w celu realizacji Usługi,
 3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi,
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. iLogic nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Za pomocą iLogic Klient nawiązuje kontakt z Partnerem (np. poprzez przekierowanie na stronę internetową, przekazanie danych kontaktowych) i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę,
 5. Usługi świadczone są przez iLogic nieodpłatnie. Odpłatne mogą być Usługi Partnera, na podstawie zawartej przez Klienta odrębnej umowy z Partnerem,
 6. Informacje o Usługach Partnerów mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego,
 7. Wszelkie Usługi Partnera świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem,
 8. Usługi Partnera świadczone są zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jej świadczenia,
 9. Partner ponosi odpowiedzialność za świadczenie usługi zgodnie z prawem właściwym,
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. iLogic nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania,
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner może odmówić świadczenia usługi Klientowi, o ile jest to w zgodzie z warunkami świadczenia usług danego Partnera lub właściwym prawem miejscowym,
 12. Czynności iLogic w zakresie kredytów nie stanowią doradztwa finansowego a polegają na działaniu w charakterze tzw. podmiotu kojarzącego. Pod pojęciem tym rozumie się podmiot, który doprowadza jedynie do skojarzenia – bezpośrednio albo pośrednio – konsumenta z kredytodawcą lub pośrednikiem kredytowym. Aktywność iLogic nie wykracza poza ogólną prezentację Partnera i jego oferty oraz przekazanie danych pozwalających na nawiązanie dalszego kontaktu,
 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem nawiązania współpracy z Partnerem lub uzyskania usługi finansowej może być znajomość języka norweskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

§ 3. DOSTĘP DO SERWISU. KONTAKT Z iLogic

 1. iLogic świadczy Usługi wyłącznie na odległość – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, przez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe (Whats App, czat Gjeldsmonitora) – zgodnie z życzeniem i preferencjami Klienta. Część z funkcjonalności Serwisu może być dostępna wyłącznie po skorzystaniu z odsyłacza (linku) przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail lub po zalogowaniu,
 2. Klient może całkowicie zrezygnować z Usługi lub jej części w dowolnym momencie,
 3. Kontakt z iLogic w sprawie i w związku ze świadczeniem Usług odbywa się wyłącznie w jednej z następujących form:
  • drogą e-mailową na adres: epost@gjeldsmonitor.no lub inny bezpośredni adres e-mail doradcy prowadzącego sprawę Klienta,
  • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu,
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod następujące numery telefonów:
   • Klienci polskojęzyczni: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
   • Klienci norweskojęzyczni: +47 21 984118,
   • Klienci anglojęzyczni: +47 21 984119,
   • Klienci litewskojęzyczni: +47 21 999417,
   W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet, a także poprawnie skonfigurowanym kontem e-mail,
 5. iLogic dokłada starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu. iLogic nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu bez żadnych błędów. iLogic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klientów szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od iLogic, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania Klienta z Serwisem,
 6. iLogic zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych w Serwisie – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania Klientów o tych zmianach,
 7. Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla iLogic lub podmiotów trzecich,
 8. Zawartość Serwisu i umieszczonych w nim danych, a także nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą iLogic lub innego właściwego podmiotu,
 9. iLogic zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, lub odstąpienia od Umowy w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:
  • w razie powzięcia informacji o naruszeniu Regulaminu – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  • jeżeli iLogic poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych w toku świadczonych Usług,
  • informacje przekazane przez Klienta są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi,
  • jeżeli Klient postępuje w kontaktach z iLogic wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od iLogica podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając iLogica do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi,
  • jeżeli według rozsądnej oceny iLogic okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez iLogic wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy powodujący konieczność poniesienia niewspółmiernych nakładów w celu świadczenia Usługi.

 

 

§ 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Złożenie wyraźnego oświadczenia woli związania Umową poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy z iLogic (również poprzez złożenie takiego oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej),
 2. Ilogic świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dane i informacje oraz wyjaśnienia przekazane przez Klienta, w tym historię obsługi i dane uzyskane podczas wcześniejszego korzystania z usług Ilogic (np. serwis Multinorfinans.no) oraz zawarte w Raporcie Gjeldsregisteret, a przypadku skorzystania z Usługi Premium – również w oparciu o dane zawarte w Raporcie Bisnode,
 3. Usługi są świadczone przez iLogic na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Zakres świadczonych Usług lub sposób ich wykonywania może ulegać zmianom zgodnie z treścią Regulaminu,
 4. Po akceptacji Regulaminu, Klient otrzymuje od iLogic na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierające w szczególności niniejszy Regulamin wraz z informacją o sposobie rezygnacji z Usług (odstąpienia od Umowy),
 5. Klient może dobrowolnie wskazać w Serwisie interesujące go Usługi,
 6. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest zalogowanie się przy użyciu usługi Bank ID,
 7. iLogic co do zasady nie przyjmuje dokumentów ani skanów dokumentów od Klientów. W wyjątkowych przypadkach, na żądanie Klienta, iLogic może pomóc w przekazaniu danych Partnerowi,
 8. iLogic przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do strony internetowej wybranego Partnera. Nawiązanie współpracy z Partnerem odbywa się poza Serwisem,
 9. Co do zasady Klient zainteresowany współpracą z Partnerem dokonuje samodzielnej rejestracji na portalu danego Partnera. W niektórych przypadkach dane mogą zostać przekazane Partnerowi w celu przygotowania oferty na Usługę Partnera,
 10. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym Klient zostanie poinformowany na samym jej początku. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien przerwać połączenie i skorzystać z formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktować się z iLogic w inny sposób. iLogic może także umówić z Klientem rozmowę z wykorzystaniem komunikatora internetowego umożliwiającego współdzielenie ekranu komputera Klienta– dane lub nagrania z takich wideorozmów nie będą przechowywane przez iLogic,
 11. Skorzystanie z Usługi Premium wymaga podania zarówno numeru telefonu jak i adresu e-mail,
 12. Gdy Usługa polega na promowaniu produktu będącego kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66), znajdują zastosowanie „Szczególne zasady dotyczące kredytów konsumenckich”.

 

 

§ 5. SZCZEGÓLNE ZASADY ODNOŚNIE KREDYTÓW KONSUMENCKICH

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Usługa dotyczy produktu będącego kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66),
 2. Wszystkie dane i informacje o kredycie konsumenckim, do którego mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w ust. 1 powyżej, przygotowuje wyłącznie wskazany Partner, a iLogic nie ponosi za nie odpowiedzialności. ILogic we własnym zakresie może jedynie prezentować hipotetyczne i edukacyjne materiały, obejmujące symulacje zmian oprocentowania, ilości rat, nadpłat itp., które nie odnoszą się do określonej oferty kredytu konsumenckiego,
 3. Prezentowane w Serwisie reklamy i informacje o kredycie konsumenckim zawierają dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podawane są Konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny,
 4. W stosownych przypadkach podaje się także czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta będącego Konsumentem oraz wysokość rat i inne wymagane prawem elementy,
 5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podawane są w Serwisie na podstawie reprezentatywnego przykładu przygotowanego przez wskazanego Partnera,
 6. Wskazany Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczących składników preferowanego przez Klienta Produktu. Jeżeli Klient nie udzieli takich informacji, Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie reprezentatywnego przykładu,
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner będący pośrednikiem kredytowym lub bank może być zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta będącego konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji – Danych Osobowych uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Instytucji (jeśli dotyczy). Klient może być zobowiązany do przedstawienia na żądanie tych podmiotów wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej,
 8. iLogic nie dokonuje badania ostatecznej zdolności kredytowej Klienta oraz nie odpowiada za wynik i rzetelność takich badań,
 9. Partner lub bank może odmówić przedstawienia oferty, udzielenia Klientowi kredytu konsumenckiego lub zawarcia umowy, za co iLogic nie ponosi odpowiedzialności,
 10. Partner jest zobligowany właściwymi przepisami udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz treści umowy, która ma zostać zawarta – w sposób umożliwiający podjęcie decyzji o zawarciu umowy (skorzystaniu z oferty). Niezależnie od powyższego, Klient powinien niezwłocznie zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie,
 11. Klient otrzymuje bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie banku spełnia warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego. iLogic nie dokonuje oceny spełnienia warunków do udzielenia kredytu konsumenckiego Klientowi oraz nie podejmuje decyzji o jego udzieleniu,
 12. Przed zawarciem umowy w oparciu o przedstawioną ofertę, Klient może otrzymać formularz informacyjny zawierający szczegółowe, skonkretyzowane informacje o warunkach oferty.

 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. iLogic zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego,
 2. iLogic zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub wybiórczych danych w toku korzystania z Usług Partnera,
 3. iLogic nie gwarantuje, że dane prezentowane w Serwisie lub materiały marketingowe dotyczące Partnerów są wolne od błędów. Rola iLogic ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację,
 4. Ilogic nie odpowiada za aktualność i prawdziwość danych uzyskanych z Raportu Gjeldsregisteret lub Raportu Bisnode. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez jego dostawcę, a rola iLogic ogranicza się do zamówienia go, opłacenia tej usługi oraz jego prezentacji na rzecz Klienta,
 5. Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 7. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze lub naruszenia Regulaminu przez iLogic, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wobec iLogic,
 2. Reklamacja powinna:
  • zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym w Serwisie albo wiadomością e-mail pod adres: epost@gjeldsmonitor.no - niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Klienta informacji o takiej przyczynie,
  • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,
  • zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt zwrotny ze strony iLogic,
  • wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności.
 3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że iLogic mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do iLogic poprzez wiadomość e-mail lub SMS,
 4. iLogic rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do iLogic. Rozstrzygnięcie reklamacji przez iLogic jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie do iLogic,
 5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

 

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. WYCOFANIE ZGÓD

 1. Usługa ma charakter subskrypcji, to jest świadczona jest w sposób ciągły i uważa się ją za wykonaną z chwilą rozwiązania umowy przez Klienta lub iLogic,
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jednocześnie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Klient może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasowych. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest Klientowi na trwałym nośniku – wraz z informacją przesłaną po zawarciu Umowy,
 3. Mając na uwadze, że iLogic nie jest stroną umowy o Usługę Partnera, Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Partnerem za pośrednictwem iLogic,
 4. Klient może rozwiązać Umowę z iLogic w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres epost@gjeldsmonitor.no lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod numerami:

  • Klienci polskojęzyczni: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
  • Klienci norweskojęzyczni: +47 21 984118,
  • Klienci anglojęzyczni: +47 21 984119,
  • Klienci litewskojęzyczni: +47 21 999417,
  • Klienci rosyjskojęzyczni: +47 21 988 830.
 5. iLogic może rozwiązać Umowę w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez iLogic na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności reguluje sposób świadczenia przez iLogic wszystkich Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób pełny, kompleksowy i wyłączny, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel iLogic upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu iLogic wyraźnie uzgodni co innego z Klientem, co potwierdzi na trwałym nośniku,
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązku zastosowania przepisów innego niż polskie prawa właściwego dla Klienta będącego Konsumentem, jeśli ma ono zastosowanie,
 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według właściwych przepisów mających zastosowanie, przy czym jeśli Klient nie jest Konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę iLogic oraz wyłącznie według polskiego prawa,
 4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z iLogic Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/,
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie oraz przekazywane są Klientowi na trwałym nośniku (e-mail) – wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, jak również udostępniane są na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient,
 6. iLogic zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
 7. iLogic zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że Klient wniesie wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

 

Aneks 1 : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności).

 

Opublikowano: 22.03.2023